Οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που έμαθαν στην Junior A, μπορούν να επικοινωνήσουν με ελαφρός πιο αναπτυγμένο λεξιλόγιο και συντακτικό.

Öğrenciler Junior A’da öğrendikleri becerileri geliştirirler, biraz daha gelişmiş kelime ve sözdizimi ile iletişim kurabilirler.