Τα παιδιά αυτής της τάξης, μαθαίνουν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν βασικό λεξιλόγιο και εκφράσεις που σχετίζονται με τον δικό τους κόσμο. Μαθαίνουν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας απλούς διαλόγους, να ρωτούν και να απαντούν σε ερωτήσεις σε απλό επαναλαμβανόμενο τρόπο.

Bu sınıftaki çocuklar kendi dünyalarıyla ilgili temel kelime ve ifadeleri anlamayı ve kullanmayı öğrenirler. Basit diyalogları kullanarak iletişim kurmayı, soru sormayı ve cevaplamayı öğrenirler.