Τελειώνοντας επιτυχώς την τάξη του C1 Advanced οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν ποικίλα μεγαλύτερα πιο απαιτητικά κείμενα και να αναγνωρίζουν σιωπηρές έννοιες. Μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες τους με ευχέρεια και αυθορμητισμό και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ευέλικτα και αποδοτικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορούν να παράγουν ευκρινή, καλά δομημένα και λεπτομερή κείμενα με σωστή οργάνωση και συνοχή. Οι μαθητές είναι πλέον C1 (Proficient Users ) σύμφωνα με CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).