Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν αυτά που έμαθαν στις Junior τάξεις προσθέτοντας πιο αναπτυγμένο λεξιλόγιο και γραμματική στο επίπεδό τους. Είναι πλέον A1 Basic Users (Βασικοί Χρήστες) σύμφωνα με CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Öğrenciler, seviyelerine daha gelişmiş kelime dağarcığı ve dilbilgisi ekleyerek Junior sınıflarında öğrendiklerininin bir üstüne geçerler. Öğrenciler, CEFR’ye (Ortak Avrupa Referans Dilleri Çerçevesi) göre artık A1 Temel seviyededir.